CM-PMAP

Chiang Mai Public Transit Master Plan

การศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่

ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะพื้นที่ที่เป็นยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศ
กระทรวงคมนาคม จึงมอบหมายให้ สนข.
ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศทางวิศวกรรมขนส่งและเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐาน (ExCITE) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทำการสำรวจและศึกษาเพื่อพัฒนาแผนแม่บทสำหรับการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ
โดยในขั้นตอนนี้จะมีการศึกษาความเห็นจากประชาชนในพื้นที่เป็นส่วนร่วม
หลังจากเสร็จสิ้นการสำรวจและศึกษาแล้ว.สนข.จะนำข้อมูลที่ได้
ส่งกระทรวงคมนาคมพิจารณาาและส่งเรื่องไปยังรัฐบาล
ก่อนที่รัฐบาลจะรับเรื่องเพื่อทำการกำหนดนโยบายและอนุมัติงบประมาณต่อไป
เว็ปไซต์นี้ เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานพัฒนาแผนแม่บทสำหรับการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ
และบทความเกี่ยวกับการศึกษาและพัฒนาระะบบในหลากหลายมุมมอง
รวมถึงเปิดกว้างให้ ส่งความคิดเห็น รวมทั้งตอบข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ผลการศึกษาครั้งนี้ เป็นการรวบรวมความเห็นของชาวเชียงใหม่อย่างแท้จริง
สร้างความเข้าใจแก่ทุกฝ่าย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเมืองเชียงใหม่ที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง