ลำดับขั้นการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่

สนข. ในสังกัด กระทรวงคมนาคม มอบหมาย ให้ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิศวกรรมขนส่งและเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐาน (ExCITE)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำการสำรวจและศึกษาเพื่อพัฒนาแผนแม่บทสำหรับการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ

โดยในขั้นตอนนี้จะมีการศึกษาความเห็นจากประชาชนในพื้นที่เป็นส่วนร่วม

สนข. จะนำข้อมูลที่ได้ ส่งกระทรวงคมนาคมพิจารณา

กระทรวงคมนาคมทำการพิจารณาและส่งเรื่องไปยังรัฐบาล

รัฐบาลรับเรื่องเพื่อทำการกำหนดนโยบายและอนุมัติงบประมาณต่อไป