วัตถุประสงค์หลักของโครงการ

คือ การจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองเชียงใหม่
รวมทั้งการเชื่อมโยงกับโครงข่ายการเดินทางและระบบขนส่งรูปแบบอื่นในจังหวัดเชียงใหม่

วัตถุประสงค์ของการศึกษาย่อย แบ่งได้ดังนี้

เพื่อศึกษาทิศทาง การขยายตัว การใช้พื้นที่ในเขตเมือง เชียงใหม่และพื้นที่โดยรอบ จากการพัฒนา ระบบขนส่งสาธารณะ

แก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพของเมืองเชียงใหม่ ให้สามารถรองรับการเติบโตในระยะยาวได้

เพื่อศึกษาระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพในเขตเมืองเชียงใหม่อย่างบูรณาการ รองรับการขยายตัวในอนาคต

ประชาชนสามารถเดินทาง ได้อย่างต่อเนื่อง สะดวกสบาย ปลอดภัย

เพื่อศึกษาองค์กรบริหารจัดการ ระบบและแนวทาง การนำแผนไปสู่การปฎิบัติ

มีแนวทาง รูปแบบการลงทุนที่เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ