สรุปผลการสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1

โครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559

ณ โรงแรมศิริปันนา วิลล่า แอนด์สปา เชียงใหม่