รวมสไลด์การสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 3

โครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560

ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว