สรุปผลการสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2

โครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่

วันพุธที่ 7 กันยายน 2559

ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว