การศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Public Transit Master plan

#เชื่อมเชียงใหม่